19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/dieu-tuong-trang-nghiem/tuong-duoc-su.html
https://dieutuongam.com/product/dieu-tuong-trang-nghiem-1/tuong-duoc-su-1.html

Diệu Tướng Trang Nghiêm

Mặt Phật như trăng rằm
Như ánh sáng mặt trời
Chiếu soi khắp mười phương
Đủ từ bi hỉ xả.

Trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn: khuôn mặt tròn sáng như trăng đầy là tướng tốt thứ 30. Những vẻ đẹp ấy đã làm trang nghiêm thân thể ứng hóa của Đức Thế tôn. Khiến cho chúng sinh gặp Phật, chiêm ngưỡng hình tướng đem lòng tôn kính, sinh tâm hỷ lạc và phát tâm Bồ đề.

Diệu Tướng Trang Nghiêm

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/