19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/phap-khi/bai-vi.html
https://dieutuongam.com/product/phap-khi-1/bai-vi-1.html

Pháp Khí

Nhiên chư Phật tức ngã Hóa Thân
Cố Quan Âm, phóng quang dĩ thỉnh chư Phật dã
Phật chí tắc thân Lục Cúng dĩ cúng dường chi
Thử Phổ Hiền hạnh dã...

Niềm vui của người Phật tử là chuẩn bị một không gian thờ cúng chỉnh chu mà cả gia đạo đều thấy hoan hỷ, là được cung kính dâng lễ trước ban thờ Phật. Thấu hiểu điều đó, Diệu Tướng Am chúng tôi mang đến những pháp khí độc đáo, tinh tế có thể làm hài lòng bất cứ vị khách quý nào đến thăm. 

Pháp Khí

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/