19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/than-tai---tho-dia---than-tien.html
https://dieutuongam.com/product/than-tai---tho-dia---than-tien-1.html

Thần Tài - Thổ Địa - Thần Tiền

Thổ năng sinh bạch ngọc
Địa khả xuất hoàng kim.
Đất thường sinh ngọc tốt
Vàng ròng cũng từ đất mà ra.

Tục thờ cúng Thần linh, Thần Tài - Thổ Địa như gửi gắm ước mong và niềm tin vào vào một ngày mai tươi sáng hơn. Niềm tin này cùng với sự chánh tín đi kèm với phấn đấu làm việc không ngừng.

Thần Tài - Thổ Địa - Thần Tiền

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/