19006601
https://dieutuongam.com/san-pham/trang-suc--phap-phuc-hong-tra/phap-phuc---tang-phuc.html
https://dieutuongam.com/product/trang-suc--phap-phuc-hong-tra-1/phap-phuc---tang-phuc-1.html

Trang Sức & Pháp Phục

Tay lần tràng hạt
Nghe gió mát thanh lương
Não phiền nghiệp chướng
Cùng bước về Tây phương.

Dù chỉ là vật "ngoại thân" nhưng không thể phủ nhận vai trò và ý nghĩa của Trang sức và Pháp phục trong Phật giáo. Từng y, áo, từng chuỗi lần tay, chuỗi trang sức đều mang những ý nghĩa riêng và được Diệu Tướng Am chu cần chọn lựa từ chất liệu cho đến kiểu dáng.

Trang Sức & Pháp Phục

https://dieutuongam.com/
https://dieutuongam.com/catalog/view/